Členství v ALICI: odpovědi na nejčastější otázky

 • Členství v ALICI: odpovědi na nejčastější otázky

  • 16 Bře 2021
  • Autor/ka: ALICE UZO

  V ALICI chceme zvýšit prestiž práce v sociálních službách, zvýšit úroveň bezpečnosti naší práce i zlepšit naše finanční ohodnocení. K dosažení těchto cílů se neobejdeme bez vás a vaší podpory. Pokud zvažujete, že se k nám připojíte, nejspíš vás napadají otázky týkající se členství v odborové organizaci. Tady najdete odpovědi na nejčastější z nich.

   

  K čemu je mi členství v ALICI dobré?

  V odborech se organizujeme, abychom mohli společně rozhodovat o našich pracovních podmínkách. Členky a členové mohou skrze odborovou organizaci ovlivnit například výši ohodnocení práce, množství času na odpočinek a zotavení i úroveň bezpečnosti práce. ALICE ve spolupráci s Unií zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO) podporuje sociální dialog se zaměstnavateli a uzavírání kolektivních smluv. Členové a členky mohou využít také bezplatnou pracovněprávní podporu odborové organizace. Vstupem do naší odborové organizace se stanete součástí komunity lidí, kteří sdílí hlavní cíl - kvalitnější podmínky v sociálních službách pro zaměstnance i pro klienty. Najdete mezi námi podporu v obtížných situacích, kterým čelíme při výkonu práce. Jedním z cílů ALICE je také to, aby byl více slyšet hlas lidí, kteří pracují v sociálních službách, aby každá členka a každy člen našli zastání na pracovišti i mimo ně.

   

  Kdo se může stát členkou nebo členem ALICE?

  ALICE je otevřená všem lidem, kteří pracují v sociálních službách. Členkami a členy se stávají zaměstnankyně a zaměstnanci v profesích jako pracovník/ice v sociálních službách (pečovatelka, odlehčovací pracovník, sociální asistent), sociální pracovnice/ík, zdravotní sestra, pracovníci zajišťující provoz (uklízeč/ka, kuchař/ka, správce domu, apod.), administrativní pracovnice/ík (fundraiser/ka, metodik/čka, účetní, PR, HR, apod.), aktivizační pracovník.

  Členkou nebo členem se může stát každý, kdo je v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli, dosáhl 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku, a to bez ohledu na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor, těhotenství, mateřství, otcovství a pohlavní identifikaci. Členem se může stát i osoba samostatně výdělečně činná, která nezaměstnává žádného zaměstnance.

   

  Jak se můžu konkrétně zapojit do činnosti odborové organizace?

  Každý člen či členka se může svobodně rozhodnout, jak se zapojí do činnosti ALICE. Každý člen či členka se může zapojovat do odborové činnosti na vlastním pracovišti nebo do kolektivních akcí jako jsou ankety o pracovních podmínkách nebo petice. ALICE má také tematické pracovní skupiny, které se pravidelně schází a velmi vítají zapojení dalších lidí. Kromě schůzek pracovních skupin se konají také pravidelné členské schůze, na kterých se rozhoduje o dalším fungování ALICE. Každý člen či členka může kandidovat na pozici ve výboru odborové organizace (předsedkyně, místopředsedkyně, hospodářka a revizorka) a hlasovat o složení výboru na členské schůzi. ALICE velmi vítá a podporuje vlastní iniciativu a nápady členek a členů.

   

  Jak vzniká a zaniká členství v odborech?

  Členství v odborové organizaci vzniká dnem podání písemné přihlášky u odborové organizace nebo vyplněním online přihlášky na webu ALICE. Členství je možné zrušit písemným oznámením odeslaným na adresu info@aliceuzo.cz. Členství může také zrušit členská schůze ALICE v případě vážného porušení členských povinností nebo poškození dobrého jména ALICE nebo UZO.

   

  Jaká mají členové odborů práva a povinnosti?

  Členky a členové mají právo volit a po dosažení 18 let věku být voleni do odborových funkcí. Mají právo na plnou právní ochranu před neoprávněnými postihy v souvislosti s členstvím svobodně vyjadřovat své názory, účastnit se odborových schůzí, dávat podněty, připomínky a návrhy k činnosti odborových orgánů. Členové mohou žádat o obhajobu svých práv a oprávněných zájmů vyplývajících z jeho pracovněprávního vztahu v oblasti pracovních podmínek, odměňování za práci, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a sociálního zabezpečení požádat písemně o sociální podporu v případě nezaviněné tíživé životní situace, využívat rekreační, kulturní, sportovní a jiná zařízení v souladu s pravidly UZO a odborové organizace. Mezi povinnosti členek a členů patří dodržování Stanov UZO, Finančního řád UZO, ostatních předpisů UZO a placení pravidelných členských příspěvků. Členové, kteří jsou studenty, jsou nezaměstnaní, na rodičovské nebo v důchodu mají snížený členský příspěvek.


  Je Alice členem dalších odborových organizací v České republice a v zahraničí?

  ALICE - MO UZO zaměstnankyň a zaměstnanců v sociálních službách je členskou organizací Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb (UZO), která je dobrovolná, samostatná a otevřená organizace, nezávislá na státních a hospodářských orgánech, politických stranách, společenských organizacích, hnutích a iniciativách. Je právnickou osobou a členem Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). UZO vede kolektivní vyjednávání se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR (zaměstnavatelským svazem) a jednotlivými zaměstnavateli s cílem zajistit zaměstnancům obchodu, logistiky a dalších služeb odpovídající pracovní a mzdové podmínky. Pro své členy UZO zajišťuje bezplatnou poradenskou činnost v pracovněprávních, mzdových a sociálních otázkách. V případě potřeby jim zajišťuje bezplatnou právní pomoc a zastoupení před soudem.

  ALICE prostřednictvím UZO je také členskou organizací globální odborové federace UNI Global se sídlem ve švýcarském Nyonu. UNI Global má dvacet milionů členek a členů sdružených v 900 odborových organizacích ve 140 zemích světa. Pro UNI Global je zlepšování pracovních podmínek lidí v sociálních službách jednou z hlavních priorit. UNI zastupuje zaměstnance ze sektoru obchodu, financí, pošt a logistiky, komunikací, médií, IT, technologií a služeb, grafického a obalového sektoru, úklidových a bezpečnostních služeb, kadeřnických a kosmetických služeb, pečovatelských služeb, zábavy, her a sportu, cestovního ruchu a dalších. UZO je současně členem regionální organizace UNI Europa. Prostřednictvím Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) jsme také členem Evropské odborové konfederace (ETUC) a Mezinárodní odborové konfederace (ITUC).

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k poskytování různých prvkůspojených se sociálními sítěmi a také k analýze návštěvnosti. S našimi partneryz oblasti sociálních sítí, reklamy a webové analytiky současně sdílíme informaceo Vašem používání stránky, jež mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jstejim poskytli nebo které shromáždili během vašeho používání jejich služeb.
Přijměte a pokračujte